Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a)  Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. b)  Cursist: de natuurlijke- of rechtspersoon persoon die aan de cursus deelneemt.
 3. c)  Cursus: het opleidingstraject dat door Check By Friday is opgesteld.
 4. d)  Check by Friday: Check By Friday, gevestigd te Den Helder, aan de Pasteurstraat 41, 1782 JA,

  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69701326.

 5. e)  Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen.

Artikel 2. Algemeen

 1. 1)  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van en de overeenkomst tussen Check by Friday en de cursist, welke tot stand komt door de online aanschaf van de cursus via de website van Check by Friday, als onderdeel waarvan het accepteren van deze Algemene Voorwaarden een onderdeel vormt.
 2. 2)  Alle door Check by Friday gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Check by Friday heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na inschrijving te herroepen.
 3. 3)  Check by Friday kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien cursist had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 4. 4)  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst en de bepalingen van de algemene voorwaarden voor het overige in stand.
 5. 5)  Check By Friday heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Check by Friday zal de cursist per e-mail op de hoogte stellen van een wijziging van algemene voorwaarden en de wijziging zal direct daarna van kracht zijn.
 6. 6)  Indien de cursist of opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Inschrijving en uitvoering

 1. 1)  De Cursus wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. 2)  Check by Friday behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een Cursist voor de Cursus zonder opgaaf

  van redenen te weigeren.

 3. 3)  Na inschrijving ontvangt de Cursist een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving

  definitief maakt.

 4. 4)  Na bevestiging van inschrijving stelt Check by Friday digitaal de volledige inhoud van de cursus ineens

  beschikbaar. De Cursist heeft voor onbepaalde tijd toegang tot de inhoud van de Cursus.

 5. 5)  Indien de cursus met persoonlijke coaching is afgenomen, dienen de losse coaching sessies allemaal binnen

  de duur van het traject ingepland te worden, anders komen ze te vervallen.

Artikel 4. Annulering Cursist

1) Bij annulering van de overeenkomst worden de volgende annuleringskosten ter compensatie van gemaakte kosten en gederfde omzet in rekening gebracht:
Annulering VA Intensive zonder persoonlijke coaching

 • –  € 150,00 administratiekosten bij annulering van de inschrijving tot het moment dat de inhoud van de

  Cursus beschikbaar wordt gesteld;

 • –  100% annuleringskosten over het totale bedrag vanaf het moment dat de inschrijving is bevestigd én de

  inhoud van de cursus beschikbaar is gesteld, omdat de volledige inhoud direct ineens beschikbaar wordt gesteld. De Cursus zonder persoonlijke coaching is niet tussentijds opzegbaar.

 

Annulering VA Intensive met persoonlijke coaching

 • –  € 150,00 administratiekosten bij annulering van de inschrijving tot 60 dagen voor aanvang van de startdatum van de Cursus.
 • –  50% annuleringskosten over het totale bedrag bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor aanvang van de startdatum van de Cursus.
 • –  75% annuleringskosten over het totale bedrag bij annulering binnen 30 dagen voor de aanvang van de startdatum van de Cursus.
 • –  100% annuleringskosten over het totale bedrag bij annulering c.q. opzegging vanaf de startdatum van de Cursus, minus € 75,00 per niet genoten persoonlijke coaching sessie door voortijdige opzegging.

  Annulering losse coaching sessie

– De Cursist kan een geplande coaching sessie uiterlijk 24 uur voor het geplande tijdstip verzetten. Dit is twee maal kosteloos toegestaan. Vanaf een derde verzoek tot wijziging, annulering binnen 24 uur of no- show, zal eenmaal het op dat moment geldende uurtarief van Check by Friday aan de Cursist in rekening worden gebracht.

 1. 2)  Annulering door een Cursist dient schriftelijk en aantoonbaar te gebeuren ten aanzien van Check by Friday.
 2. 3)  Eventuele restitutie van het Cursusbedrag is gebonden aan voorwaarden zoals genoemd in dit artikel, tenzij

  Check by Friday anders bepaalt.

Artikel 5. Annulering Check by Friday

 1. 1)  Check by Friday behoudt zich het recht voor om de Cursus zonder opgaaf van reden te annuleren. De Cursist krijgt het reeds betaalde Cursusgeld terug in het geval van annulering. Indien de Cursus wordt geannuleerd, dan ontvangt de Cursist daarover uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Cursus bericht van.
 2. 2)  Check by Friday behoudt zich het recht voor om uiterlijk tot 14 dagen voor de datum van een training of een evenement de datum van de onlinetraining of het evenement te wijzigen. De Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.
 3. 3)  Check by Friday behoudt zich het recht voor om bij ziekte van een spreker bij een onlinetraining of evenement deze te vervangen door een andere spreker of de onlinetraining of het evenement te verplaatsen. De Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.
 4. 4)  In het geval van een overmachtssituatie, bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte of pandemie, die verhindert dat de Cursus op behoorlijke wijze uitgevoerd kan worden, heeft Check by Friday het recht om de Cursus op te schorten, te verplaatsen of te staken, zonder schadeplichtig te zijn. Check by Friday treft in dat geval een passende oplossing met Cursist.
 5. 5)  Bij overmacht informeert Check by Friday de Cursist zo snel mogelijk over de situatie en de voortgang van de Cursus.
 6. 6)  Check by Friday is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding bij annulering van deelname.

Artikel 6. Prijzen en betalingen

 1. 1)  Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld.
 2. 2)  Check by Friday verstuurt de facturen betreffende de betaling van het Cursusgeld uitsluitend per e-mail. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening daarvan te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders

  is overeen gekomen.

 3. 3)  Betaling van de Cursus dient direct na inschrijving volledig te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is

  overeen gekomen tussen Check by Friday en de Cursist.

 4. 4)  Indien een betalingsregeling is overeen gekomen, dient betaling te geschieden in maximaal tien (10) termijnen,

  waarover Check by Friday en Cursist een schriftelijke afspraak maken.

 5. 5)  Indien Cursist niet binnen de afgesproken, in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn betaalt, treedt verzuim van

  rechtswege in en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buiten gerechtelijke incassokosten, ook indien deze kosten de gerechtelijke proceskostenvergoeding overstijgen.

 6. 6)  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het totale overeengekomen bedrag met een minimum van € 150,00.
 7. 7)  Bovendien heeft Check by Friday bij het uitblijven van (volledige) betaling het recht deelname aan de Cursus te beëindigen, zonder een daaraan voorafgaande nadere ingebrekestelling, door middel van ontbinding of deelname aan de Cursus op te schorten.
 8. 8)  Check by Friday kan in voorkomende gevallen, met goedvinden van Cursist, later alsnog een afwijkende regeling treffen omtrent betaling dan die bedoeld in dit artikel 6 lid 4.

 

9) Cursist is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van betaling, ook niet bij klachten.
10) Door Klant gedane betalingen zullen door Check by Friday ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Cursist

bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11) Check by Friday is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke

tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de Cursist te ontbinden, op het tijdstip waarop Cursist: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. 1)  Check by Friday is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de Cursus tenzij aan Check by Friday opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. 2)  Indien Check by Friday op enig moment, ondanks het bepaalde in artikel 7 lid 1, wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot enkel en alleen de directe schade tot maximaal het factuurbedrag of het bedrag dat de verzekeraar van Check by Friday uitkeert, exclusief btw.
 3. 3)  Check by Friday is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade en gederfde omzet/winst en geleden verlies.
 4. 4)  Check by Friday is nimmer aansprakelijk voor door derden geleden schade. Cursist vrijwaart Check by Friday voor enige aansprakelijkstelling door derden.
 5. 5)  Check by Friday is nimmer aansprakelijk voor door Cursist geleden schade veroorzaakt door Check by Friday ingeschakelde derden.
 6. 6)  Deelname aan de Cursus geschiedt volledig op eigen risico. De Cursist kiest vrijwillig om deel te nemen aan de Cursus en de activiteiten binnen de Cursus.
 7. 7)  Check by Friday heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Check by Friday kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan cursussen, trainingen en/of coaching sessies.
 8. 8)  Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat Cursist de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Check by Friday te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn in elk geval na één jaar na levering.

Artikel 8. Overmacht

 1. 1)  Indien Check by Friday haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van de eigenaresse van Check by Friday en/of derden of werknemers, storingen in het computernetwerk, vertraging bij leveranciers of derde partijen, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Check by Friday alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. 2)  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Check by Friday, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Check by Friday. Naast deze uitleg van overmacht wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Check by Friday geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Check by Friday niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. 3)  Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Cursist gehouden zijn verplichtingen jegens Check by Friday tot aan dat moment na te komen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding.
 4. 4)  Check by Friday behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van overmacht op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Cursist aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 5. 5)  Indien de overmacht situatie langer duurt dan drie maanden, is Cursist gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 9. Klachten, vervaltermijnen

 1. 1)  Indien Cursist een klacht heeft over de Cursus, dan dient daarover zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijke (e-mail voldoet) contact opgenomen te worden met Check by Friday. Check by Friday zal zich inspannen om zo snel en goed mogelijk tot een oplossing van het probleem te komen bij gerechtvaardigde klachten.
 2. 2)  Klachten kunnen gemeld worden via e-mail: daphne@checkbyfriday.nl
 3. 3)  Het indienen van een klacht ontslaat de Cursist niet van enige betalingsverplichting.

Artikel 10. Geheimhouding en intellectuele eigendom

 1. 1)  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of bij vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen.
 2. 2)  Check by Friday is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Cursisten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. 3)  De gegevens en informatie die Cursist aan Check by Friday verstrekt en zij verzamelt, zal Check by Friday zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 4. 4)  Check by Friday mag de persoonsgegevens van Cursist afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering verplichtingen of het afhandelen van een klacht. Het is Check by Friday niet toegestaan om de persoonsgegevens van Cursist uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 5. 5)  Bij het bezoeken van de website van Check by Friday kan zij informatie van Cursist over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Check by Friday verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. 6)  Alle materialen van de Cursus en enige aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) de Cursus is niet toegestaan, tenzij anders wordt bepaald door Check by Friday. Cursist is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Check by Friday toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 7. 7)  Eventueel verkregen inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan derden.
 8. 8)  De rechten van intellectuele eigendom welke Check by Friday in licentie gebruikt (zoals systemen en software)

  mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

 9. 9)  Cursist verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die hij van medecursisten tijdens

  de bijeenkomsten ontvangt en waarvan de cursisten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 10. 10)  Bij overtreding van de geheimhoudings- en intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Cursist aan Check by Friday van € 10.000,per overtreding, vermeerderd met € 100,– per dag dat de overtreding voortduurt tot de dag dat deze is opgeheven, onverminderd de verplichting van

  Cursist om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. 1)  Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. 2)  Geschillen met betrekking tot deze rechtsverhouding zullen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank

  Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 12. Slotbepalingen

1) Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 5 december 2022.